CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA SZCZECIN

REGENERACJA KOŚCI

Utrata tkanki kostnej może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami, np. przebytymi urazami, zapaleniem dziąseł i kości spowodowanym obecnością bakteryjnej płytki nazębnej (zapalenia przyzębia). Najczęściej jednak po usunięciu zębów dochodzi, z powodu braku obciążenia mechanicznego, do zmniejszenia wysokości i szerokości kości szczeki i żuchwy. Tymczasem odpowiednia ilość tkanki kostnej jest konieczna dla zapewnienia długotrwałej stabilizacji implantów.

Dlatego do trudnych przypadków zaliczamy te sytuacje, w których nie istnieje wystarczająca ilość lub ilość i jakość kości, aby móc wszczepić implant i odtworzyć na nim brakujący ząb.

W takich przypadkach należy przed implantacją zastosować dodatkowe techniki chirurgiczne. Są one obecnie powszechnie stosowane w najlepszych ośrodkach implantologicznych na całym świecie.

W Gabinecie Stomatologia i Ortodoncja dr n. med. Katarzyny Lubińskiej w Szczecinie wykonujemy wszystkie zabiegi chirurgiczne przygotowujące układ kostny pacjenta do wszczepienia implantów. Techniki, które włączamy do leczenia, to:

• STEROWANA REGENERACJA KOŚCI (Guided Bone Regeneration – GBR)
• ROZSZCZEPIENIE WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO (Ridge Splitting)
• PODNIESIENIE DNA ZATOKI (Sinus Lift)
• PRZESZCZEPY KOŚCI AUTOGENNEJ (bloki kostne)

Ad.1 STEROWANA REGENERACJA KOŚCI GBR (Guided Bone Regeneration)

Kiedyś implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało wskazania do ich stosowania.

Teraz planujemy umieszczenie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia. Stało się to możliwe między innymi dzięki zabiegom odbudowy kości.

Statystycznie 41% zabiegów wprowadzania implantów wymaga dodatkowego udziału sterowanej regeneracji kostnej (GBR).

Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie zabiegu GBR. Kwestią zasadniczą dla chirurga jest niedopuszczenie do przemieszczania się komórek nabłonkowych oraz komórek powstających z tkanki łącznej w kierunku nowo powstałej tkanki kostnej oraz ustabilizowanie materiału kościozastępczego. W tym celu stosuje się bariery fizyczne w postaci specjalnych błon – membran.

Zastosowanie biomateriałów – substytutów kostnych w połączeniu z błoną pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu lub poszerzyć brakującą kość własną w pożądanym kierunku.

Po okresie 6-9 miesięcy cząsteczki użytego biomateriału ulegają połączeniu z kością i dają podstawę do stworzenia przez organizm nowej struktury kostnej, a następnie ulegają stopniowemu rozkładowi. Membrana zostaje wchłonięta przez organizm po wypełnieniu swojej roli.

Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej!

W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZANY JEST ZABIEG?

Zabieg odbudowy kości przebiega jedno lub dwuetapowo.

Jednoetapowo – odbudowa kości i wprowadzanie implantu odbywa się w tym samym czasie
Dwuetapowo – wprowadzenie implantu odbywa się dopiero po zakończeniu odbudowy kostnej po ok. 6-9 miesiącach

O powyższym decyduje ilość własnej kości oceniana w trakcie konsultacji w oparciu o badanie tomografii komputerowej (CBCT).

Ad. 2 ROZSZCZEPIENIE WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO (Ridge Splitting)

Po analizie tomografii komputerowej może się okazać, że zgodnie z badaniem klinicznym i analizą modeli szczyt wyrostka zębodołowego jest wystarczająco szeroki na potrzeby zabiegu, ale od strony przedsionka widoczne jest wklęśnięcie. Podcienie wyrostka zębodołowego występują w ok. 6% przypadków, a zbyt wąski wyrostek statystycznie w 35% dyskwalifikowałby pacjenta do zabiegu.

W przypadkach zaniku wyrostka zębodołowego tylko w wymiarze przedsionkowo-językowym, a więc wtedy gdy jest on wystarczająco wysoki lecz bardzo cienki i wąski, zastosowanie znajduje technika zwana rozszczepieniem wyrostka – Ridge Splitting.

Za pomocą specjalnych instrumentów kość rozcinana jest wzdłuż szczytu wyrostka, a następnie rozcięte blaszki kostne są rozchylane narzędziami ręcznymi. W przestrzeń pomiędzy rozchylone blaszki wyrostka wprowadzamy implanty, które utrzymują uzyskaną szerokość kości. Pozostałe wolne miejsca między rozszczepionymi blaszkami wyrostka uzupełniane są biomateriałem. Cały obszar zabiegu pokrywany jest na koniec resorbowalną membraną i zaszywany. Nacisk rozchylonych blaszek kostnych na implant pozytywnie wpływa na jego stabilizację i przyczynia się do lepszego kontaktu kości z powierzchnią implantu.

Dzięki zastosowaniu biomateriałów możliwe jest zrekonstruowanie kości, natomiast użycie odpowiednich błon zaporowych (membrany) daje nie tylko lepsze gojenie się ran, ale powoduje wytworzenie maksymalnej ilości tkanki twardej w pożądanym kierunku i na określoną wysokość.

Ad. 3 PODNIESIENIE DNA ZATOKI (Sinus Lift)

Trudne warunki do wprowadzania implantów występują najczęściej w tylnych odcinkach wyrostka zębodołowego szczęk : w wyniku pneumatyzacji zatok (z wiekiem) oraz gdy brakuje zębów dochodzi do zaniku wyrostka.

Jedną z metod, która umożliwia nam stosowanie implantów w tych właśnie okolicach jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie kości autogennej lub biomateriałów w przestrzeń powstałą między dnem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, a uniesioną błoną śluzową wyścielającą ten zachyłek.

Duża skuteczność tego typu zabiegów oraz możliwość jednoetapowego wprowadzenia implantu spowodowały, że zabieg podnoszenia zatoki szybko przyjął się w planowaniu leczenia z użyciem implantów.

Wgajanie implantów, wprowadzonych z zastosowaniem podniesienia dna zatoki szczękowej, przebiega zwykle bez powikłań, choć czas znacznie się wydłuża.

METODA Z DOJŚCIA BOCZNEGO

Przy zastosowaniu metody z dojścia bocznego możemy podnieść zatokę o 5,0-8,0 mm więcej niż przy metodzie zamkniętej, dlatego wykonuje się je najczęściej.

Najpierw tworzy się okno dostępu do dna zatoki po czym delikatnie podważa błonę śluzową zatoki.
Tak przygotowane miejsce wypełnia się biomateriałem i pokrywa specjalną membraną zaporową oraz śluzówką, a następnie dokładnie zaszywa ranę.
Czas gojenia wynosi ok. 9 miesięcy.
W niektórych przypadkach, gdy istniejąca grubość kości zapewnia pierwotną stabilizację implantu, możliwe jest wprowadzenie jednocześnie implantów, co skraca chirurgiczny etap leczenia o ok. 3 miesiące.

METODA ZAMKNIĘTA

Przy metodzie zamkniętej mamy możliwość podniesienia dna zatoki szczękowej maksymalnie o 3,0-3,5 mm. Praktycznie zawsze zabiegowi towarzyszy jednoczesne wprowadzenie implantu. Zabieg obarczony jest większym ryzykiem perforacji błony śluzowej dna zatoki szczękowej, co związane jest z faktem, że wykonuje się go bez pełnej kontroli wzrokiem. Ryzyko to można zminimalizować, stosując dokładną diagnostykę radiologiczną przed zabiegiem.

W obu metodach jak zwykle najważniejsze jest doświadczenie chirurga. W naszym gabinecie zabiegi chirurgiczne przeprowadza doświadczony i przemiły dr Artur Nowak, który na co dzień wykonuje skomplikowane zabiegi chirurgiczne w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK1 PUM.
A zwłaszcza prawidłowa ocena wyczuwalnego podczas zabiegu oporu kości, związanego ze zmianą jej gęstości w okolicy blaszki zbitej. Postępowanie w przypadku przerwania błony śluzowej zatoki jest nadal przedmiotem wielu kontrowersji. Istnieją nawet opinie, że drobne perforacje błony śluzowej nie dyskwalifikują tego typu zabiegu i wprowadzenie implantu jest po takim powikłaniu dopuszczalne. Konieczna jest jednak stała kontrola radiologiczna.

Ad. 4 PRZESZCZEPY KOŚCI AUTOGENNEJ

W zabiegach regeneracyjnych coraz bardziej popularne jest wykorzystanie kości pochodzenia autogennego, czyli własnej. Procedura ta wymaga stworzenia kolejnego miejsca operowanego, skąd pozyskujemy kość. Najczęściej miejscem tym jest boczna powierzchnia kości żuchwy w okolicy zęba ósmego. Alternatywę stanowi odcinek bródkowy żuchwy.

Kość pobiera się w miejscowym znieczuleniu.

Następnie pobrany fragment jest mocowany specjalnymi śrubami w wybranym miejscu, gdzie występuje za mało własnego materiału kostnego. Po okresie zwykle już 4 miesięcy mamy już pełnowartościowe powiększone tkanki gotowe do zabiegu wprowadzenia implantu.

Checesz umówić się na konsultację w celu rozpoczęcia leczenia implantologicznego w naszym gabinecie w Szczcinie. Zadzwoń! 535083300